funny summer haiku d’été humoristique – an old fart = un vieux schnock


funny summer haiku d’été humoristique – an old fart = un vieux schnock

an old fart
barbecuing his wiener –
what an ass!

old fart haiku

un vieux schnock,
sa saucisse au barbecue –
quel derrière !

Richard Vallance

Advertisement